Reglement

" Goede regels maken goede vrienden. "

Download

Algemeen Reglement BCQ2023

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN
o Minimum één teamlid moet ouder dan 18 jaar zijn. Minderjarige teamleden vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de meerderjarige teamleden.
o Een team bestaan uit minimum 2 personen en maximum 3 personen. De teamsamenstelling kan niet gewisseld worden tijdens het event.
o Gebruik van een roeiboot is toegelaten mits de roeiboot voldoet aan de voorgelegde regels in het botenreglement.
o Het gebruik van een voerboot is toegelaten mits respect voor de stekgrenzen.
o Het gebruik van een drone is toegelaten mits men voldoet aan de wettelijke bepaling in verband met vliegen boven openbaar domein. Enkel boven de eigen stek mag men lager vliegen dan 30 meter.
o De organisator, Gills & Scales (en zijn afgevaardigde Bob Cuyvers), heeft als enige alle beslissingsbevoegdheid tijdens de duur van het event. Deze organisator behoudt zich het recht om alle of een deel van de regels, die gelden voor de wedstrijd, op elk moment te wijzigen voor tijdens of na het event.
o Door deel te nemen aan de Benelux Carp Qualifier verklaart men zich akkoord met dit algemene reglement.
o Bij een overtreding van het geldende reglement zal enkel en alleen de afgevaardigde van de organisatie de beslissingsbevoegdheid hebben om de deelnemer(s) te diskwalificeren voor het verloop van de wedstrijd. Bij een eventuele diskwalificatie wordt er onder geen beding, eender welke schadevergoeding of terugbetaling, in welke aard of vorm dan ook, vergoed aan de gediskwalificeerde personen / teams / deelnemers.
o De deelnemers geven hun akkoord dat de organisatie alle gemaakte beelden van de deelnemende teams (foto’s, video’s, verslagen en namen) mogen gebruiken in alle vormen van communicatie voor, tijdens en na het event.
o Alle opgemaakte regels en voorwaarden, fotomateriaal en camerabeelden, zijn eigendom van Benelux Carp Qualifier en mogen niet, noch geheel noch gedeeltelijk, worden overgenomen zonder schriftelijk akkoord van Benelux Carp Qualifier.


DEEL A - REGISTRATIE
A01 – Bij de registratie moeten alle teamleden zich melden op de voorziene locatie en tijdstip. Volgende documenten moeten worden voorzien:
- identiteitskaart of paspoort van alle teamleden;
- nummerplaat en type wagen van de wagen die zal worden geparkeerd aan de stek (max 1 voertuig);
Alle andere voertuigen dienen op de parking van het fietscafé geplaatst te worden. Er mag door deelnemers niet worden geparkeerd op de parking van Millennium Golf of op de kleine parking voor de slagboom.
A02 – Wanneer een team of één van de teamleden zich niet tijdig laat registreren kan de organisatie beslissen om het team te diskwalificeren zonder enige vorm van terugbetaling of schadevergoeding.
A03 – Alle deelnemers krijgen na de volledige registratie een polsbandje. Dit bandje moet gedurende de volledige periode van het evenement worden gedragen.
A04 – Bij de registratie zal één teamlid een nummer mogen loten, dit nummer bepaalt te volgorde waarin de uiteindelijke stekloting zal verlopen.


DEEL B – STEKLOTING & OFFICIËLE FOTO
B01 – Wanneer een team niet tijdig aanwezig is voor de stekloting zal de organisatie zelf hun steknummer loten nadat alle aanwezige deelnemers op hun beurt hebben geloot.
B02 – De officiële groepsfoto zal vlak voor de stekloting worden gemaakt wanneer alle teams op de voor hen voorziene ruimte staan.
B03 – Na de stekloting dienen alle teams ter plaatste te blijven tot de organisatie het sein geeft dat er mag vertrokken worden.


DEEL C – PRIJSVERDELING
C01 – De algemene rangschikking zal gebeuren op basis van het gewicht van de 3 (drie) grootste gevangen karpers (spiegel-, schub-, leder- en graskarpers) door het team. Het team met het hoogste totaalgewicht van de 3 (drie) grootste gevangen karpers zal de uiteindelijke winnaar zijn van de Benelux Carp Qualifier. In het geval van een gelijke stand zal het team met de zwaarste vis voorrang krijgen in het klassement.
C02 – Overige prijzen die worden uitgereikt zullen door de organisatie worden bekend gemaakt via de officiële kanalen. Dit kan zowel via de website als social media kanalen.
C03 – Prijzen voor de deelnemers kunnen enkel en alleen worden uitgereikt aan aanwezige teams. Bij afwezigheid van een team, of wanneer een team besluit om vroeger te vertrekken, zullen zijn geen aanspraak meer kunnen maken op de prijzen.
C04 – In het geval dat er tijdens de wedstrijd geen enkele geldige karper wordt gevangen zullen alle prijzen worden verloot onder de deelnemers.


DEEL D – VISREGLEMENT
D01 – Verblijf van alle aanwezigen op het domein is standaard een tent. Elke andere vorm van verblijf, wagen, caravan, mobilhome, aanhanger… moet door de organisatie worden goedgekeurd.
D02 – Maximaal 4 hengels per team. Eén extra hengel voorzien van een spod/spomb mag gemonteerd klaarstaan. Alle andere hengels moeten, indien aanwezig, niet gemonteerd zijn. Overtreding hierop kan leiden tot diskwalificatie van het team.
D03 – Maximaal 1 haak per hengel. Enkel weerhaakloze haken of haken met micro-barb zijn toegestaan.
D04 – Alle hengels moeten worden opgesteld binnen de stekgrenzen. Bij eventuele discussie/twijfel over de stekgrenzen zal een marshal duidelijkheid geven.
D05 – Enkel teamleden mogen hengels hanteren, vissen scheppen, onthaken en terugzetten. Er is geen hulp van buitenaf toegestaan.
D06 – Elk team dient een grote onthaakmat te voorzien. Een emmer water en ontsmettingsmiddel voor haakwondes moeten steeds binnen handbereik van de onthaakmat staan.
D07 – Elk team dient minimum 3 voldoende grote slings te voorzien, bewaarzakken zijn niet toegestaan.
D08 – Elke vangst dient onmiddellijk te worden gemeld aan het marshal team.
D09 – In afwachting van de komst van de marshal moet de vis in een voldoende grote sling op een veilige plaats in het water worden weggehangen.
D10 – Alle methodes van aas en voertechnieken zijn toegestaan, met uitzondering van levend aas. Het gezond verstand regeert voor het bepalen van de hoeveelheid voer die te water gaat.
D11 – Deelnemers mogen binnen hun stekgrenzen in het water tot op borsthoogte.
D12 – Er moet steeds minimum 1 (één) teamlid de hengels bewaken. Wanneer deze alleen op de stek is mag deze de boot niet gebruiken. Er mogen in geen enkel geval hengels onbeheerd worden achtergelaten.
D13 – Markers. Een maximum van 6 (zes) markers mogen binnen de eigen stekgrenzen gebruikt worden. Alle soorten markers zijn toegelaten op voorwaarde dat deze tijdelijk zijn en dus makkelijk te verwijderen. Indien verlicht mogen deze slechts een beperkte hoeveelheid licht afgeven. Markers moeten met de boot worden uitgevaren en binnen de 30 minuten na het aflopen van de wedstrijd verwijderd zijn uit het water.
D14 – Stekgrenzen. Stekgrenzen dienen ten allen tijden te worden gerespecteerd. Er mag niet voorbij de stekgrenzen gevaren, gevoerd of gevist worden. Wanneer de stekgrenzen niet duidelijk zijn vraagt u om verduidelijking aan één van de marshals alvorens het water op te gaan. De stekgrens zal dan samen met de aanpalende stek verduidelijkt worden. De aanwijzingen van de marshal zijn bindend en er is geen discussie mogelijk. Overtredingen hiertegen zullen gesanctioneerd worden en kunnen leiden tot diskwalificatie.
D15 – Stekgrenzen bis. Als visser tracht u al het mogelijke te doen om een gehaakte vis te drillen binnen uw stekgrenzen. Wanneer een vis of uzelf toch voorbij de stekgrenzen komt tijdens de dril heeft de naburige visser, wiens stek wordt verstoord, het recht om dit te melden bij de marshals. In dit geval zal de organisatie na beraad beslissen of de vis al dan niet meetelt als geldige vangst.
D16 – Karpers gehaakt in andere lichaamsdelen buiten de mond tellen niet mee als geldige vangst.


DEEL E - WEDSTRIJDREGLEMENT
E01 – Start en einde van de wedstrijd worden door de organisatie bepaald. De agenda zal steeds terug te vinden zijn op de website.
E02 – Er mag geen enkele hengel te water gaan voor de officiële start van de wedstrijd. Boten mogen wel op het water gelegd worden maar moeten aan de oever blijven verankerd tot de start van de wedstrijd.
E03 – Enkel spiegel-, schub-, leder- en graskapers zwaarder dan 5kg tellen mee in de wedstrijd.
E04 – Elke vis die niet gemeld is bij de organisatie voor het officiële einde van de wedstrijd telt niet mee. Elke vis, gehaakt en gemeld voor het einde van de wedstrijd moet binnen 15 minuten na het officiële einde van de wedstrijd geschept zijn. Later dan 15 minuten na het einde van de wedstrijd telt deze niet meer mee.
E05 – Veiligheid. Enkel kooktoestellen en BBQ's die werken op een gekeurde gasfles met omvalbeveiliging zijn toegestaan.
E06 – Veiligheid. Er is geen enkele vorm van elektrische-, gas- of petroleumverwarming toegestaan tijdens de duur van de wedstrijd.
E07 – Veiligheid. Houtskool BBQ, vuurkorf en open vuur zijn verboden.
E08 – Veiligheid. Het is te allen tijde verboden te zwemmen.
E09 – Overmatig gebruik van alcohol en gebruik van verdovende middelen (soft- en harddrugs) zijn verboden en kunnen leiden tot onmiddellijke diskwalificatie van het volledige team.
E10 – Gebruik openbaar domein. De organisatie van de Benelux Carp Qualifier heeft de toelating om de deelnemers tijdens de duur van het event alle oeverzones rondom de Paalse Plas te laten gebruiken met uitzondering van de oevers behorende aan het golfterrein.
E11 – Gebruik openbaar domein. Alle afval moet meteen in vuilzakken verzameld worden. Ook tijdens de wedstrijd mag er geen afval rondslingeren op de stek. Dichtgeknoopte vuilzakken mogen achter de stek tegen de rand van het fietspad geplaatst worden. Wanneer er afval achtergelaten wordt op de stek zullen deze deelnemers gerechtelijk vervolgd worden wegens sluikstorten en verbannen van elk toekomstig evenement georganiseerd door Gills & Scales.
E12 – Gebruik openbaar domein. Uitzonderlijk voor de Benelux Carp Qualifier mogen de deelnemers via het fietspad tot op de stek rijden. Er mag slechts 1 wagen (dewelke waar de nummerplaat bij registratie wordt van doorgegeven) op of in de buurt van de stek blijven staan. De andere wagens moeten voor de start van de wedstrijd het domein verlaten hebben en op de parking van het fietscafé staan. Let op bij het parkeren langs het fietspad voor zachte berm, parkeer eventueel een stukje verder. Het fietspad moet ten alle tijden over de volledige breedte vrij blijven.
E13 - De organisatie behoudt zich het recht om de tenten, wagens en hengelmateriaal te doorzoeken ingeval van vermoeden van bedrog. Deelnemers die zich schuldig maken aan bedrog worden onmiddellijk gediskwalificeerd en verbannen van alle toekomstige evenementen die worden georganiseerd door Gills & Scales.

 

DEEL F – VANGSTREGISTRATIE
F01 – Elke gevangen vis moet meteen worden gemeld bij de marshals. De marshals zijn van start tot einde van de wedstrijd non stop bereikbaar, dag en nacht.
F02 – Gewicht. De vissen worden gewogen door de marshals, met het materiaal van de marshals. Het gewicht dat de marshals noteren telt mee als officieel gewicht van de vangst. Bij discussie over het gewicht kunnen de marshals de hoofdmarshal oproepen om een definitieve beslissing te nemen.
F03 – Gewicht bis. Bij elke weging moeten zowel 2 marshals als 2 teamleden aanwezig zijn. Zij zijn allen getuige van een correcte weging. Allen moeten het vangstblad ondertekenen ter bevestiging.
F04 – Vangstformulier. Elke vangst wordt door de marshals op een vangstformulier genoteerd. Het vangstformulier bevat volgende gegevens:
- Naam van de visser
- Steknummer
- Tijdstip van de vangst
- Gewicht van de vangst
- Type karper
Enkel wanneer dit vangstformulier is ondertekend door marshal, visser en getuige is de vangst geldig.
F05 – Foto. De marshals zullen na het weegproces ook een eerste foto nemen waarop beide kanten van de vis duidelijk is te zien, samen met het weegbordje met daarop de nodige info.
F06 – Foto bis. We werken met een volwaardig media team. Dit media team is een serieuze investering maar zorgt er wel jaarlijks voor dat we de sponsors tevreden houden en het event ook in de media goed kunnen neerzetten. De marshals beslissen, in functie van het media team en het tijdstip van de vangst, of de vis na het wegen in de sling moet worden gehangen of niet. Zij zullen dit steeds met oog voor het welzijn van de vis doen. Er kan hierover geen enkele vorm van discussie zijn met de marshals. Indien hier vragen over zijn mag u de marshal vragen om de organisator op te roepen.


DEEL G - BOOTREGLEMENT
G01 – Boot type. Kunststof boten en meerkamerige rubberboten zijn toegestaan.
G02 – Aandrijving. Verbrandingsmotoren zijn niet toegestaan. Enkel aandrijving met behulp van de roeispanen en/of elektromotoren is toegestaan.
G03 – Uitrusting. Elke boot moet voorzien zijn van onderstaande uitrusting:
- 2 reddingsvesten
- 2 roeispanen
- 1 anker met minimum 10m ankertouw
- 1 misthoorn of toeter
- 1 sleeptouw van minimum 10m (mag zelfde zijn als ankertouw indien snel te wisselen)
- 1 360° lamp/lichtbron
G04 – Boot Check. De marshals zullen tijdens de boot check de boot controleren op alle punten uit G01, G02 en G03. Bij een goedkeuring zal de boot voorzien worden van een label. Enkel boten voorzien van dit label mogen tijdens de wedstrijd gebruikt worden.
G05 – Boot Check bis. De boot check zal gebeuren nadat de teams op de stekken zijn toegekomen. Begin daarom eerst met het klaarmaken van de boot alvorens de rest van de stek op te bouwen.
G06 – Elk team mag maximaal 2 boten aanbieden voor de boot check.
G07 – De boot mag enkel gebruikt worden om uit te varen, te voeren en te drillen. Er mag in geen geval vanuit de boot gevist worden of in de boot geslapen worden.
G08 – Als men een gevangen vis in de boot wil naar de kant brengen moet er verplicht een geschikte onthaakmat aanwezig zijn in de boot.
G09 – Veiligheid. Het niet dragen van een reddingsvest tijdens het varen zal meteen worden gesanctioneerd. Bij herhaaldelijke overtreding kan dit leiden tot diskwalificatie van het team.
G10 – Veiligheid. Van zonsondergang tot zonsopgang moet de 360° lamp/lichtbron steeds zijn ingeschakeld wanneer de boot het water op gaat.


DEEL H – SANCTIES
H01 – Tijdens de Benelux Carp Qualifier is de organisatie vrij om te bepalen welke sancties in welke situatie worden toegepast. Naargelang de ernst van de overtreding, de intentie, herhaling, etc… zal een zwaardere of net minder zware sanctie worden toegepast.
H02 – Sancties kunnen persoonlijk zijn maar de overtreding van één persoon kan ook gevolgen hebben voor het ganse team. Bezoek op de stek valt hier ook onder.
H03 – Mogelijke sancties:
- Diskwalificatie voor 1 of 2 teamleden, of het ganse team;
- Tijdsban van 4u, 8u, 12u, 24u of de gehele wedstrijd voor 1, 2, 3 of 4 hengels;
- Tijdsban van 4u, 8u, 12u, 24u of de gehele wedstrijd voor het gebruik van de boot;
- Schrappen van een vangst;